ChuyenGia_HuynhLeTanTai

HUỲNH LÊ TẤN TÀI

Chuyên Gia

Chuyên gia HUỲNH LÊ TẤN TÀI

Đồng sáng lập công ty công nghệ Advo Net; Đồng sáng lập công ty công nghệ Kyanon Digital; Thành viên hội đồng của một số hiệp hội, công ty công nghệ khác như: VNITO Alliance, Agile Coach