Chi_NguyenThiThuyDuong

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương: Head of HR ZaloPay (trực thuộc VNG)