DỊCH VỤ CỦA iSPACE


MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Các gói thầu

Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022
Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022
Tập huấn kỹ năng triển khai, giám sát và diễn tập An toàn thông tin cho tỉnh Bình Phước 2020
Tập huấn kỹ năng triển khai, giám sát và diễn tập An toàn thông tin cho tỉnh Bình Phước 2020
Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tỉnh Tây Ninh 2020

Tổ chức diễn tập và đào tạo

Tổ chức diễn tập và đào tạo ứng cứu sự cố cho đội ứng cứu sự cố tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Dương
Tổ chức diễn tập và đào tạo ứng cứu sự cố cho đội ứng cứu sự cố tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Dương
Tổ chức đào tạo nhận thức An toàn thông tin và diễn tập An toàn thông tin cho Nhà Máy Thủy Điện Hòa Bình


CÁC DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN