12 July

Chọn An ninh mạng – Chọn iSPACE

Chương trình đào tạo nghề an ninh mạng của Trường iSpace được xây dựng theo chương trình quốc gia về nghề an ninh mạng của Mỹ; có giáo án riêng, đặc thù cho từng đối tượng người học, đưa người …