KỸ NĂNG QUẢN LÝ CNTT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Trang bị và hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng cho một nhà quản lý CNTT chuyên nghiệp
  • Nâng cao năng lực quản lý nguồn lực CNTT của tổ chức
  • Phát triển tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch, dự án và giải pháp CNTT phù hợp với nhu cầu và định hướng hoạt động của lãnh đạo tổ chức
  • Tiếp cận xu hướng xây dựng hệ thống thông tin tổng thể phục vụ quản lý, điều hành, giám sát và cải tiến hiệu quả hoạt động của tổ chức
  • Xây dựng hình ảnh nhà quản lý CNTT thành công

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

  • Xác định tầm nhìn, chiến lược phát triển hệ thống CNTT theo định hướng hoạt động của lãnh đạo tổ chức
  • Xây dựng kế hoạch theo các giai đoạn khác nhau cho lĩnh vực CNTT của tổ chức
 

KỸ NĂNG QUẢN LÝ CNTT