NGÀNH

AN NINH MẠNG

Nội dung đào tạo:

• Quản trị, Bảo mật hệ thống thông tin
• Kỹ thuật Phòng thủ và tấn công mạng
• Phân tích và xử lý mã độc
• Giám sát, ứng cứu sự cố an ninh mạng

Ví trí làm việc tiêu biểu:

– Chuyên viên Bảo mật
– Chuyên viên kiểm tra xâm nhập
– Chuyên viên mật mã

CÁC ĐƠN VỊ

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

50 SUẤT HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI iSPACE

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGAY