PhamThiVuong

ThS. PHẠM THI VƯƠNG

Thạc Sĩ

ThS. Phạm Thi Vương với hơn 17 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, tại Đại học Sài Gòn, đại học Khoa học tự nhiên, đại học công nghệ thông tin. Các nghiên cứu của ông được công bố rộng rãi trên các tạp chí lớn như Journal of Digital Enterprise Technology, Applied Computational… và trình bày khoa học tại các hội nghị khoa học chuyên ngành.

Với kiến thức nghiên cứu sâu về lập trình kết hợp với thực tiễn phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, các tài liệu của ông được biên soạn thành môt số giáo trình giảng dạy đại học.

Other Members