Các khóa ngắn hạn

Các khóa ngắn hạn

CÁC KHÓA HỌC VỀ AN NINH THÔNG TIN

Tên khóa học – Học phí Thời lượng (h)
CSO.01 - QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG (Phần cứng máy tính; Mạng máy tính; Quản trị hệ thống mạng Windows, Linux) – 6,000,000đ 180
CSO.02 - BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN (Bảo mật hệ HTTT trên nền Windows, Linux; Bảo mật ứng dụng web) - 5,850,000đ 117
CSO.03 - BẢO MẬT THIẾT BỊ MẠNG/IoT – 2,700,000đ 36
CSO.04 - XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯỜNG LỬA (FIREWALL) - 2,700,000đ 36
CSO.05 - THIẾT LẬP HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ NGĂN CHẶN XÂM NHẬP (IDS, IPS) - 2,025,000đ 27
CSO.06 - TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CHỐNG THẤT THOÁT DỮ LIỆU (DLP) - 2,025,000đ 27
CSO.07 - KỸ THUẬT PHÂN TÍCH LUỒNG DỮ LIỆU – 1,500,000đ 15
CSO.08 - PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ MÃ ĐỘC – 3,600,000đ 36
CSO.09 - RÀ QUÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN WEBSITE – 2,700,000đ 27
CSO.10 - RÀ QUÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN HỆ THỐNG – 3,600,000đ 36
CSO.11 - ĐÁNH GIÁ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CÁ NHÂN – 2,700,000đ 27
CSO.12 - GIÁM SÁT AN TOÀN MẠNG – 4,200,000đ 36
CSO.13 - ỨNG CỨU SỰ CỐ AN NINH MẠNG – 4,200,000đ 36
CSO.14 - ĐIỀU TRA SỐ – 4,200,000đ 36


Vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn tuyển sinh iSpace để biết thêm thông tin khai giảng cụ thể các khóa học.

- Ms Phương: 0938 205 966 - 0909 886 569

KHÓA HỌC LIÊN QUAN