Truong cao dang nghe CNTT iSpace

Học phí các ngành - 2017

   (2017-04-10 07:00:45)
Untitled Document

HỌC PHÍ NĂM 2017

***

I. NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG+Sec

Trình độ

Đóng học phí theo học kỳ (triệu đồng)

I

II

III

IV

V

VI

VII

TỔNG

Cao Đẳng

Chính quy

6

6

6

6

7

7

7

45

Liên thông từ TCN/TCCN

7

7

7

 

 

 

 

21

Trung Cấp

Chính quy

6

6

6

6

 

 

 

24

II. NGHỀ AN NINH MẠNG

Cao Đẳng

Chính quy

6

6

6

6

7

7

7

45

Liên thông từ TCN/TCCN

7

7

7

 

 

 

 

21

III. NGHỀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Cao Đẳng

Chính quy

6

6

6

6

7

7

7

45

Liên thông từ TCN/TCCN

7

7

7

 

 

 

 

21

IV. NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Cao Đẳng

Chính quy

6

6

6

6

7

7

7

45

Liên thông từ TCN/TCCN

7

7

7

 

 

 

 

21

Trung Cấp

Chính quy

6

6

6

6

 

 

 

24

VI. NGHỀ KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (dự kiến)

Cao Đẳng

Chính quy

6

6

6

6

7

7

7

45

Liên thông từ TCN/TCCN

7

7

7

 

 

 

 

21

Trung Cấp

Chính quy

6

6

6

6

 

 

 

24


Ghi chú:
  • Học phí trên đã bao gồm học phí Anh Văn, thực hiện đề tài và bảo vệ tốt nghiệp.
  • Sinh viên đóng học phí cho cả học kỳ I và học kỳ II thì được giảm 10% trên học phí của học kỳ II.
  • Sinh viên đóng học phí 1 lần (trọn khóa) hoặc 1 năm (3 học kỳ) thì được giảm 10% trên số học phí mỗi lần đóng.
Thông tin phản hồi
(E-mail)

 

Liên kết website